De perfecte basis voor uw vloer!

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. Malden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn geldig en van toepassing op alle, tussen partijen gesloten, overeenkomsten en uitgebrachte offertes voor het uitvoeren van werkopdrachten, met inbegrip van uitvoering en aanneming van de betreffende, door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. uit te voeren of in opdracht van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. uit te voeren, werkzaamheden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offerte

1. Alle, in offertes, aanbiedingen of facturen van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V., genoemde bedragen zijn netto, exclusief 19% BTW en geldig voor gebruikelijke werktijden. Offertes of aanbiedingen van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. zijn uiterlijk 30 dagen geldig. Eerder gemaakte afspraken omtrent gewenste uitvoeringsdata zijn afhankelijk van de datum van ondertekening voor opdracht.
2. Afwijkingen in of tijdens de uitvoering worden direct door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. aan opdrachtgever of door opdrachtgever aan VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. gemeld. Te ondernemen actie en eventueel daaraan verbonden meerkosten zullen vooraf mondeling of schriftelijk door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. aan opdrachtgever worden gemeld.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden

1. VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. draagt verantwoordelijkheid voor het deugdelijk en vakkundig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2. Indien door opdrachtgever materialen, gereedschappen of andere verwerkingsbenodigheden ter beschikking worden gesteld, is deze hiervoor immer zelf verantwoordelijk en vrijwaart VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. uitdrukkelijk van enige aansprakelijkheid.
3. Tevens vrijwaart opdrachtgever VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. tegen alle mogelijke aanspraken tot vergoedingen van schade van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. en/of haar personeel. Dit betreft tevens schade of gevolgschade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

Artikel 4. Opdrachtverstrekking

1. Een opdracht aan VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. komt slechts tot stand door datering en ondertekening door opdrachtgever van een geldige VOREGA VLOERRENOVATIE B.V.-offerte. De overeenkomst wordt pas geldig indien deze schriftelijk en binnen korte doch redelijke termijn door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. aan opdrachtgever is bevestigt. Afspraken tussen beide partijen betreffende meer- of minderwerk worden eveneens schriftelijk bevestigt.
2. Behoudens overmacht, ziekte of onvoorziene calamiteiten van beide partijen zal VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. op de afgesproken datum aanvangen met de, in de betreffende overeenkomst, afgesproken werkzaamheden.

Artikel 5. Wijzigingen of aanpassingen

1. Wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk tussen opdrachtgever en VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. zijn overeengekomen.

Artikel 6. Annulering

1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of onbehoorlijk, op grond van deze voorwaarden van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V., aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, aanvraag of verlening van sursceance van betaling, bij faillietverklaring of liquidatie van zaken van opdrachtgever, of diens overlijden, beslaglegging of op een andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest, is VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. gerechtigd de overeenkomst of onuitgevoerde delen daarvan, zonder enige ingebrekingstelling en zonder dat gerechtelijke interventie is vereist, te annuleren en de reeds geleverde, doch onbetaalde goederen terug te nemen. VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. heeft recht op vergoeding van ontstaan (tijd)verlies, winstderving en andere schade door in dit lid genoemde annulering.
2. Ingeval van de, in lid 1 van dit artikel genoemde, situatie is elke vordering van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. ten laste van de opdrachtgever, dan direct opeisbaar.
3. De onder lid 1 genoemde situatie geeft ook opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren. De opdrachtgever is dan gerechtigd zijn reeds geleverde materialen of eigendommen, voor zover deze nog niet zijn betaald, terug te nemen.
4. De in lid 6.1 genoemde situatie geeft VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. het recht een schadevergoeding te berekenen aan opdrachtgever voor de waarde van de op dat moment reeds geleverde goederen of diensten, voor zover deze nog niet zijn betaald, zulks vermeerderd met 30% van het resterende bedrag zoals overeengekomen in de schriftelijke opdracht.
5. Vertraging, onderbreking of uit/afstel van het werk als gevolg van een onjuiste voorstelling van zaken, ongeschiktheid van de ondergronden, het ontbreken van elektriciteit en watervoorziening, het niet bezemschoon en vrij begaanbaar zijn van de ruimtes of andere dan voorgenoemde oorzaken, geven VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. het recht op berekening van de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich hiermede uitdrukkelijk accoord.

Artikel 7. Overmacht

1. Indien de uitvoering van het werk of aflevering van materialen wordt belemmerd door een ontoerekenbare tekortkoming is VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. gerechtigd de afgesproken (op)levertijd te overschrijden voor minimaal de duur van de ontoerekenbare tekortkoming. Hieronder vallen bijvoorbeeld: overmacht door toeleveranciers, bedrijfsstoring, staking, bedrijfsbezetting of onvoorziene klimatologische omstandigheden buiten. Het niet voorhanden zijn van een werkbaar binnenklimaat zoals geschikte verwerkingstemperatuur en luchtvochtigheid vallen hier uitdrukkelijk niet onder, met verwijzing naar art. 6.5.

Artikel 8. Werkuitvoering

1. De opdrachtgever dient , op straffe van schadevergoeding en kosten, te zorgen voor: - een tegen brand, schade of diefstal beveiligde opslagruimte voor opslag van aan te leveren materialen of goederen van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V.. - een onbelemmerde en prompte toegang tot de plaats van aflevering en/of uit te voeren werkzaamheden. Bij aanvang van de uitvoering van het werk dient de gehele ruimte alleen ter beschikking van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. te staan. Alle andere werkzaamheden dienen dan te worden gestaakt. - een deugzaam transportmiddel zoals een takel, hijskraan of lift welke met bediening door en voor opdrachtgever kostenloos ter beschikking wordt gesteld. Het betreffende materieel dient te voldoen aan de geldende veiligheids- en overheidsvoorschriften. Eventuele schade door gebruikmaking van dergelijk materieel is voor rekening van de opdrachtgever. - ondergronden welke vrij zijn van vuil- en scheidingslagen, vormstabiel, draagkrachtig en geschikt zijn voor opname van de gewenste bekledingslagen. - de vloer moet bouwkundig tegen optrekkend vocht zijn beschermd. - elektriciteit, watertoevoer en (zonodig) verwarming.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle, met de uitvoering van het werk door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. , aangeleverde goederen of materialen blijven het eigendom van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. mits de opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit betreft ook het eventueel overeengekomen meerwerk en schade of kosten.
2. Interventie, tussenkomst of vertegenwoordiging door derden zal door opdrachtgever direct aan VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. worden gemeld. Daaruit voortvloeiende kosten of verliezen komen direct ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 10. Betalingen

1. Voor zakelijke afnemers geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
2. Voor particuliere opdrachtgevers geldt een contante betaling direct na oplevering en gereedkoming van de betreffende opdracht.
3. Bij overschrijding van de in art. 10.1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan een rente van 1% per maand over de hoofdsom aan VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. verschuldigd. Deze rente wordt berekend over het nog te betalen bedrag vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het gehele bedrag.
4. Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is betreffende de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is in ieder geval incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom.
5. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen ook voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Reklame

1. Schade aan bekledingen als gevolg van een onjuiste samenstelling of onverwachte eigenschappen van de door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. bewerkte ondergronden of ondergrondconstructies, voor zover deze niet door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. zijn aangebracht, vallen uitdrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V..
2. Reklames dienen binnen 8 dagen na oplevering duidelijk en schriftelijk aan VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. te worden gemeld. De door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. aangebrachte vloeren/materialen dienen zich op dat moment in afleveringsstaat te bevinden en het gefactureerde bedrag dient geheel te zijn voldaan.
3. Indien de door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. aangebrachte vloerbekledingen na gereedkoming in gebruik worden genomen, bewerkt of van andere bekledingslagen worden voorzien, dient de door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. aangebrachte vloerbekleding als opgeleverd te worden beschouwd.
4. VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. verplicht zich binnen redelijke termijn, doch binnen 10 werkdagen, ter plaatse kennis te nemen van een gereklameerde situatie. Hiertoe dient opdrachtgever hem onbelemmerd in de gelegenheid te stellen. Tevens stelt opdrachtgever VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. in de gelegenheid mogelijke onvolkomenheden in de door of voor verantwoordelijkheid van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. uitgevoerde werkzaamheden volgens overeenkomst, binnen een redelijke termijn op te lossen. Voorgenoemde wordt slechts uitgevoerd volgens inzichten en onder uitdrukkelijke goedkeuring van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V..
5. In geval van aansprakelijkheid van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V., dan beperkt deze zich tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6. Het bedrag voor eventuele schade is nimmer hoger dan het, voor het betreffende werk, door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. in rekening gebrachte bedrag incl. BTW. VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.
7. Schadebedragen welke door opdrachtgever berekend worden, voortkomend uit herstelwerkzaamheden door derden of andere partijen worden uitdrukkelijk niet door VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. geaccepteerd.
8. VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. behoud zich het recht voor de door opdrachtgever betaalde bedragen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, daarna in mindering van rentebedragen en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te verwijten is aan opzet of grove schuld van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V..

Artikel 12. Toepasselijk recht.

1. Op alle in deze leverings- en verkoopvoorwaarden genoemde artikelen is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke een wezenlijk verband houden met de in de betreffende overeenkomst met VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. of in opdracht van VOREGA VLOERRENOVATIE B.V. uitgevoerde werkzaamheden, voorzover deze behoren tot de competentie van de rechtbank, worden berecht door een daartoe bevoegde of toegewezen rechtbank.
3. Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden van deze overeenkomst niet aan. In dat geval zal het betreffende beding geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot eenzelfde resultaat leidt.

Contact opnemen?

Wanneer u onderstaand formulier invult, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op!


Velden met een moeten minimaal ingevuld worden.